کنسرت بزرگ سوگند در استانبول

ORIGINAL
sogand concert

کنسرت بزرگ سوگند در استانبول

12 February / 23 Bahman

نایت کلاب  مجلل Masquerade

باز شدن درب:  23:00

Event Details
NORMAL
VIP STAND
VIP LODGES / UP FLOOR

طبقه بالا

2 باتل ودکا

ظرفیت 6 نفر

قیمت برای 6 نفر

VIP LODGES/DOWN FLOOR

طبقه پایین

2 باتل ودکا یا ویسکی یا تکیلا

1 باتل شامپاین

ظرفیت 8 نفر

قیمت برای 8 نفر

VIP LODGES / KING / KRAL

طبقه پایین

3 باتل ودکا یا ویسکی یا تکیلا

1 باتل شامپاین

ظرفیت 10 نفر

قیمت برای 10 نفر

ORIGINAL
sogand concert

کنسرت بزرگ سوگند در استانبول

12 February / 23 Bahman

نایت کلاب  مجلل Masquerade

باز شدن درب:  23:00

Event Details
NORMAL
VIP STAND
VIP LODGES / UP FLOOR

طبقه بالا

2 باتل ودکا

ظرفیت 6 نفر

قیمت برای 6 نفر

VIP LODGES/DOWN FLOOR

طبقه پایین

2 باتل ودکا یا ویسکی یا تکیلا

1 باتل شامپاین

ظرفیت 8 نفر

قیمت برای 8 نفر

VIP LODGES / KING / KRAL

طبقه پایین

3 باتل ودکا یا ویسکی یا تکیلا

1 باتل شامپاین

ظرفیت 10 نفر

قیمت برای 10 نفر