کنسرت بزرگ استاد حسن شماعی زاده استانبول

کنسرت استاد شاعی زاده در استانبول

در 5 شب

01/05/20

01/05/23

01/05/25

01/05/27

01/05/30

در کشتی مفرح سوداتور

Sudatur Cruise

لوکیشن

Ömer Avni, İskele Yolu, 34427 Beyoğlu/İstanbul

 

برای  اطلاع از برنامه های مشابه و پیشنهاد های ویژه بیلیتیک روی اینجا کلیک کنید

Event Details
Event Details