ایونت الکترونیک Jan Blomqvist – Whoop Project

Jan Blomqvist – Whoop Project

ایونت اجرای الکترونیک یان بلومکویتست

دی جی با تجربه برلینی در تاریخ 5 فوریه 2022 مصادف با 14 بهمن ماه 1400 در Hangout Psm خواهد بود.

Jan Blomqvist با سبک خاص موسیقی اش مالیخولیا را به ریتم تبدیل کرده و آنرا به همه سرایت می دهد، و باحضور پر رنگ خود روی صحنه فضای کنسرت را به پیست رقص بدل می کند.

Event Details
Leave a Comment
Event Details